Community 🤼

Standaardtekst algemene voorwaarden NL

CN

Hallo

Ik heb per ongeluk de standaardtekst met algemene voorwaarden voor op de factuur gewist. Kan iemand deze hier even copy-pasten in het Nederlands? Merci alvast!

 • Ai, een ongeluk is rap gebeurt :p Voila!

  1. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen.
  2. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht door de klant als aanvaard beschouwd.
  3. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro).
  4. Ingeval van betwisting zijn alleen de daartoe bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd.
  5. Klachten moeten door de klant per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 dagen van factuurdatum.
  6. Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de verstrekker. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan de verkochte goederen en diensten over op de koper vanaf het ogenblik van levering.
  7. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij het abonnement op tijd schriftelijk wordt opgezegd, zijnde tenminste één (1) maand voor de afloop van de termijn.
  8. Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

Delen

Stel je vraag aan de Dexxter-community met meer dan 10.000+ eenmanszaken & geverifieerde Dexxter-experts.

⚠️ deze antwoorden zijn niet altijd geverifieerd.

Stel je vraag in de community

Stel je vraag aan de Dexxter-community met meer dan 10.000+ eenmanszaken & geverifieerde Dexxter-experts.

Pijl 1 - geel

Helaas! Onze community is momenteel enkel toegankelijk voor mensen die een proefperiode op Dexxter starten