Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Administratie: alle financiële en aanverwante Data die de basis vormen voor de balans en verlies- en winstrekening van één rechtsvorm.
1.2. Afnemer: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of een bedrijf dan wel een rechtspersoon die gebruik maakt van de Let’s App Diensten op basis van een eigen Overeenkomst met Let’s App of op een andere basis gebruik maakt van de Let’s App Diensten.
1.3. Data: de gegevens en informatie vervat in schriftelijke en/of elektronische document(en) alsmede die documenten zelf.
1.4. Gebruiker: de Afnemer die gebruik maakt of heeft gemaakt van de Let’s App  diensten.

1.5. Gebruikersvoorwaarden: deze algemene voorwaarden van Let’s App die onderdeel uitmaken van iedere Overeenkomst die door Let’s App is aangegaan. Bovendien zijn deze van toepassing op ieder gebruik die valt onder de Gebruiker van de Let’s App Diensten.
1.7. Overeenkomst: de verbintenis(sen) tussen Gebruiker en Let’s App met betrekking tot de Let’s App Diensten.

1.8. Partijen: Let’s App of Gebruiker.
1.10. Website: de website van Let’s App.
1.11. Let’s App: Let’s App BV naar Belgisch Recht (BE 0752.709.706).
1.12. Let’s App Diensten: hiertoe behoren: het Let’s App Platform, het Let’s App Domein, de Let’s App Services, Let’s App software, alsook alle onderdelen en toebehoren van Let’s App BV.
1.13. Let’s App Domein: domein is een afgescheiden gebied op het Let’s App Platform waar alle samenhangende administraties van één Gebruiker worden beheerd en opgeslagen.
1.14. Let’s App Platform: het door Let’s App ontwikkelde digitale platform voor herkenning, verwerking en archivering van administratieve documenten in een boekhoudkundige omgeving met bijbehorende dienstverlening.
1.15. Let’s App Services: de aan het Let’s App Platform verwante diensten en de overige door Let’s App te verrichten diensten.
1.16. Let’s App Software: alle functionaliteit van de softwareapplicaties van Let’s App BV.

2. Werkingssfeer

2.1. Deze Gebruikersvoorwaarden maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst die door Let’s App is aangegaan en zijn van toepassing op ieder gebruik dat de Gebruiker van de Let’s App Diensten maakt.

2.2. Let’s App is gerechtigd de gebruikersvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaand overleg met de Gebruiker. Let’s App zal Gebruiker tenminste twee (2) weken voor de inwerkingtreding informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de voorgenomen wijzigingen, kan hij opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Indien Gebruiker niet binnen een week na ontvangst van de mededeling van de voorgenomen wijziging schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, dan wordt Gebruiker geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

3. Aanbieding en Overeenkomst

3.1. Aanbiedingen of prijsopgaven op de Website of in een offerte van Let’s App zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2. Eventueel na de plaatsing en acceptatie van de opdracht gedane toezeggingen en/of gemaakte of gewijzigde afspraken ten aanzien van de samenwerking, zijn alleen bindend indien deze elektronisch of schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd.

3.3. Het staat Let’s App vrij om zonder opgave van redenen en op ieder moment een Gebruiker niet te accepteren en/of de door Gebruiker op basis van de Overeenkomst geplaatste opdracht(en) niet te aanvaarden. Let’s App zal Gebruiker daarvan in kennis stellen.

4. Prijzen

4.1. Alle door Let’s App gehanteerde prijzen zijn mogelijks exclusief btw, daar waar mogelijk volgens Belgisch recht.

Eventuele andere heffingen van overheidswege zijn voor rekening van Gebruiker.

5. Betalingen

5.1. T Voor de Gebruiker geldt dat machtiging tot betaling plaatsvindt door middel van het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden.

5.2. Indien de Gebruiker de machtiging voor maandelijkse incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan Let’s App toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt Let’s App zich het recht voor om dertig dagen nadat de vordering opeisbaar is geworden de toegang tot het Let’s App Domein te blokkeren en de kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste te laten komen van de Gebruiker.

5.3. Als Gebruiker zijn betalingsverplichtingen jegens Let’s App niet of niet op tijd nakomt, is hij in verzuim na ingebrekestelling door Let’s App. Gebruiker is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van een maand waarop betaling is uitgebleven.

5.4. Alle kosten die Let’s App zowel in als buiten rechte maakt, inclusief advocaatkosten, doordat Gebruiker zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn volledig voor rekening van Gebruiker. De door Let’s App gemaakte buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering.

5.5. Let’s App is gerechtigd de met Gebruiker overeengekomen vergoedingen jaarlijks te verhogen. Deze verhoging wordt ten minste één maand voor de inwerkingtreding van de verhoging medegedeeld via het Let’s App Platform of op een andere wijze. De Gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de verhogingen indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (2020=100).

6. Duur en einde samenwerking

6.1. De Overeenkomst met een Gebruiker wordt aangegaan voor de afgesproken duur.

6.2. De Overeenkomst met een Gebruiker wordt per maand verlengd, tenzij anders overeengekomen. Opzegging van die Overeenkomst dient rechtstreeks gecommuniceerd te worden aan Let’s App. De opzegging wordt geëffectueerd aan het einde van de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.

6.3. Tenzij in de Overeenkomst met de Gebruiker een langere opzegtermijn is opgenomen, kan Let’s App de Overeenkomst met de Gebruiker beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

6.4. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, is Let’s App gerechtigd de Overeenkomst met de Gebruiker zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Gebruiker de Overeenkomst of zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden niet nakomt dan wel indien Let’s App uit de omstandigheden mag afleiden dat de Gebruiker niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

6.5. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang indien de Gebruiker failliet wordt verklaard dan wel een verzoek daartoe is ingediend alsmede indien een WCO, gerechtelijke reorganisatie of een andere daartoe aansluitende procedure op Gebruiker van toepassing wordt.

6.6. Let’s App is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging van de Overeenkomst en/of de samenwerking tussen Let’s App en Gebruiker en sluit iedere aansprakelijkheid terzake uit.

7. Let’s App Platform en Data

7.1. Let’s App legt voor Gebruikers op het Let’s App Platform een digitaal archief aan en stelt een domein ter beschikking.

7.2. Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten alsmede met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s, neemt Let’s App passende technische en organisatorische maatregelen om de Data die worden verwerkt in en via de Let’s App Platform en het Let’s App Domein ten behoeve van de Gebruiker te beveiligen en beveiligd te houden.

7.3. Let’s App besteedt de hosting van het Let’s App Platform uit aan een professionele hosting provider. De gegevens die door Gebruiker in het Let’s App Platform of Let’s App Domein zijn ingevoerd, worden opgeslagen in een databank die onder beheer staat van die derde partij. De Gebruiker is daarvan op de hoogte gebracht en stemt met deze partij in.

7.4. Let’s App heeft met voornoemde provider de infrastructuur zo ingericht dat op jaarbasis een uptime van 90% gerealiseerd kan worden. Let’s App is niet aansprakelijk als de uptime lager uitvalt.

7.5. De Gebruiker heeft, met inachtneming van de uptime, toegang tot de ingevoerde Data en de daarop gebaseerde boekhouding gedurende de duur van de Overeenkomst. De door Gebruiker aangeleverde Data alsmede de inhoud van de boekhouding kan door Gebruiker zelf via verschillende exportfuncties worden opgevraagd en op een eigen opslagmedium worden opgeslagen. Deze data kunnen met algemeen beschikbare software geraadpleegd worden. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de Data nog beschikbaar voor een periode van twee (2) maanden, gedurende welke periode de Gebruiker in de gelegenheid zal zijn om de Data over te zetten of op te slaan op een ander opslagmedium of in een ander domein. Deze periode van twee (2) maanden is slechts bedoeld voor de Dataportabiliteit en geeft de Gebruiker geen recht op ander gebruik van de Let’s App Diensten (zoals het voeren van een boekhouding).

7.6. De Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen ten aanzien van de gebruikte of ingevoerde gegevens. Op Let’s App rust geen wettelijke bewaarverplichting voor de door Gebruiker ingevoerde Data.

7.7. Let’s App mag administratieve Data, met uitzondering van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), gebruiken voor analysedoeleinden en andere doeleinde.

8. Persoonsgegevens

8.1. Let’s App sluit met de Gebruiker in het kader van de verwerking van persoonsgegevens het bij de Overeenkomst gevoegde privacybeleid.

8.2. Gebruiker vrijwaart Let’s App voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen en/of met betrekking tot de via het Let’s App Platform verwerkte persoonsgegevens, die tegen Let’s App mochten worden ingesteld wegens een schending van de AVG en/of andere regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

8.3. Ten aanzien van eventuele aansprakelijkheid van Let’s App met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens geldt bovendien hetgeen is bepaald in artikel 11 van deze Gebruikersvoorwaarden.

9. Gebruiksregels

9.1. Indien Gebruiker gebruik maakt van een door Let’s App gecreëerde functionaliteit of voorziening ter controle of bewaking van zijn Administratie, zoals het belastingoverzicht, dan geldt die functionaliteit of voorziening als hulpinstrument waaraan geen rechten door Gebruiker kunnen worden ontleend.

9.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Let’s App Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Gebruikersvoorwaarden.

9.3. De Gebruiker is verplicht om bij het gebruik van het Let’s App Platform en het Let’s App Domein, de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen en deze uitsluitend te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze zijn bestemd.

9.4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Data die hij aanlevert of invoert, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

9.5. Let’s App is uitdrukkelijk gerechtigd bij (het vermoeden van) overtreding van het bepaalde in dit artikel, de registratie en/of het domein van de Gebruiker te verwijderen en/of de toegang van de Gebruiker tot het Let’s App Platform of het Let’s App Domein tijdelijk of permanent te blokkeren.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op Let’s App, de Let’s App Software, het Let’s App Platform en het Let’s App Domein en de daarop betrekking hebbende informatie zijn het exclusieve eigendom van Let’s App. Alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) Let’s App en de Let’s App Diensten zijn eveneens het exclusieve eigendom van Let’s App. Geen van de in de Overeenkomst of deze Gebruikersvoorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Gebruiker.

 10.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Let’s App te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Gebruiker evenmin toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Let’s App of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren (waar ook ter wereld).

10.3. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat voor de aansprakelijkheid van Let’s App voor een inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals bedoeld in dit artikel, hetgeen geldt wat in dit artikel en artikel 11 is opgenomen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld is Let’s App slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

11.2. Elke aansprakelijkheid van Let’s App is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheids- en cybersecurityverzekering door de verzekeraar voor de betreffende gebeurtenis wordt uitgekeerd, vermeerderd met het door Let’s App te dragen eigen risico. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één schade toebrengende gebeurtenis.

11.3. Indien onder de in het vorige artikellid genoemde verzekering geen uitkering voor een schadegebeurtenis plaatsvindt omdat het niet onder de dekking valt en Let’s App is wel ernstig toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van op haar rustende verplichtingen, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de Gebruiker aan Let’s App heeft betaald in de zes maanden voorafgaande aan de schade toebrengende gebeurtenis.

11.4. Let’s App is nimmer aansprakelijk voor: indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, verminking/beschadiging of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Gebruiker aan Let’s App voorgeschreven materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Gebruiker ingeschakelde of voorgeschreven toeleveranciers, gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad) en ongeacht of Let’s App in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

11.5. Let’s App is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker die verband houdt met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Let’s App Diensten.

11.6. Let’s App is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Gebruiker die verband houdt met het (niet) functioneren van apparatuur, infrastructuren of internet-verbindingen van Gebruiker of van derden alsmede van Let’s App.

11.7. Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Let’s App Software en het Let’s App Platform niet 100% beveiligd kunnen zijn en nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kunnen zijn alsmede dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld.

11.8. Gebruiker vrijwaart Let’s App voor vorderingen of aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of de Gebruikersvoorwaarden, dan wel uitvoering daarvan door Let’s App.

11.9. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Gebruiker heeft verzuimd maatregelen te nemen om (a) de schade te beperken onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan; (b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (c) om Let’s App zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en haar van alle relevante informatie te voorzien.

12. Geheimhouding

12.1. Zowel Gebruiker als Let’s App zullen vertrouwelijke informatie betreffende de andere Partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.

12.2. Zowel Gebruiker als Let’s App nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen.

12.3. De geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsautoriteit, op voorwaarde dat de ontvangende Partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

12.4. Zowel Gebruiker als Let’s App staan er voor in dat hun medewerkers alsmede door Partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

13. Uitsluiting

13.1. Geen andere of nadere verbintenissen (zoals garanties, toezeggingen, voorwaarden) zijn van kracht tussen Partijen dan die in de Overeenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden zijn vastgelegd. Let’s App wijst dergelijke – niet expliciet of impliciet overeengekomen – garanties, toezeggingen of voorwaarden af, ongeacht of deze wel of niet uit de wet voortvloeien.

14. Overmacht

14.1. Zowel Gebruiker als Let’s App zijn niet gehouden tot nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst, met uitzondering van een verplichting tot betaling, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Let’s App en stakingen.

14.2. Indien Let’s App bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk in rekening te brengen en is de Gebruiker gehouden deze vergoeding te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

15. Overige bepalingen

15.1. Let’s App kan haar rechten of plichten uit hoofde van de Overeenkomst of deze Gebruikersvoorwaarden overdragen of uitbesteden aan een geaffilieerde onderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde.

15.2. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met deze Gebruikersvoorwaarden dient schriftelijk te worden gericht aan het adres van de Gebruiker respectievelijk het adres van Let’s App, zoals vermeld in de Overeenkomst.

15.3. Indien enige bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Gebruiker en Let’s App zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

15.4. Vertraging of verzuim van de zijde van Let’s App met betrekking tot het jegens de Gebruiker geldend maken van enig recht dat Let’s App op grond van deze Gebruikersvoorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van dat recht in. Indien Gebruiker afstand doet van een recht dat hij op grond van deze Gebruikersvoorwaarden heeft, houdt dit niet in dat Gebruiker ook in een volgend geval afstand van dat recht of van andere rechten doet of moet doen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op de Overeenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.

16.2. Indien Partijen een geschil niet in minnelijk overleg tot een oplossing kunnen brengen, zal dat ter beslechting aan de rechtbank te Antwerpen worden voorgelegd.

Download in pdf