Privacybeleid

 1. Algemeen

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website www.dexxter.be, van onze applicatie Dexxter en de diensten die wij aanbieden. Deze verwerkingen worden uitgevoerd door Let’s App BV als verwerkingsverantwoordelijke, die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rietveld 35, met KBO-nummer 0752.709.706.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers van essentieel belang is. Daarom stellen wij alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de wetgeving inzake gegevensbescherming te handelen wanneer wij persoonsgegevens verwerken. Onder “wetgeving inzake gegevensbescherming” wordt verstaan: i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter gekend als “GDPR”), ii) de andere Europese regelgeving waarin bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy worden opgenomen, iii) evenals de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy in de lidstaten.

Let’s App zal bij de verwerking van persoonsgegevens rekening houden met de basisbeginselen inzake de verwerking van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen steeds rechtmatig, behoorlijke en transparant verwerkt worden voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk of om deze persoonsgegevens niet langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Let’s App de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Deze privacyverklaring werd opgesteld op 02/04/2021. U wordt vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Let’s App behoudt zich het recht om deze privacyverklaring indien nodig aan te passen. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen. Substantiële wijzigingen zullen steeds ter kennis worden gebracht.

 • Let’s App BV

Let’s App ontwikkelt een applicatie waardoor de klant de gelegenheid heeft om zijn eigen boekhouding te doen als zelfstandige in bijberoep.

In die context komt Let’s App in contact met persoonsgegevens en zal ze deze verwerken.

 • Persoonsgegevens

Conform de huidige regelgeving verstaan wij onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3.1       Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Let’s App zal mogelijks de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres, IP-adres)
 • Adresgegevens
 • Financiële gegevens
 • Samenstelling van het gezin
 • Beroep en betrekking
 •  

3.2       Wiens persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Klant
 • Gezin van de klant
 • Boekhouder
 • Derden
 • Waarom worden de persoonsgegevens verwerkt? Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website. Deze toestemming is vrij en kan op elk moment worden ingetrokken.
 • Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aanschaft en/of er gebruik van maakt.

Wij verzamelen persoonsgegevens voor het gebruik van de website en voor de aanbieding van bepaalde diensten. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres telkens u onze website bezoekt.

Deze persoonsgegevens laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Let’s App kan de persoonsgegevens raadplegen, opslaan, doorzenden, bijwerken en wijzigen.

3.3.1                Aanvragen tot informatie

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt om uw gestelde vragen passend en accuraat te beantwoorden.

Deze informatie wordt opgenomen in ons klantensysteem zodat wij u in de toekomst nog een betere service kunnen aanbieden.

Om uw aanvragen tot informatie volwaardig te behandelen bewaren wij uw persoonsgegevens voor deze activiteit zolang u bij ons klant bent. Indien u geen klant bent bij Let’s App zullen wij deze gegevens verwijderen nadat uw vraag werd beantwoord of om met u in contact te blijven (bijvoorbeeld indien u interesse toonde in een van onze producten).

3.3.2                Om met u in contact te blijven

Wij vinden het belangrijk om een goede relatie en communicatie te hebben met al onze klanten. Daarom zullen wij u contacteren om u op de hoogte te houden van relevante aanbiedingen/promoties en van innovatie en nieuwigheden die u mogelijk interessant vindt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal Let’s App gebruik maken van haar gerechtvaardigd belang. Als u deze communicatie van ons ontvangt kunt u te allen tijde aangeven dat u die niet langer wenst te ontvangen.

3.3.3                Facturatie en administratie

Let’s App verzamelt facturatie en administratieve gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant zijn verleend of onze wettelijke verplichte boekhouding te voeren.

3.4       Hoelang worden uw persoonsgegevens verwerkt en bewaard?

De verwerking gebeurt tijdens de duur van de overeenkomst verlengd met drie maanden, tenzij Let’s App wettelijk verplicht wordt om de gegevens langer te bewaren.

3.5       Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

Let’s App zal zicht onthouden van het bekendmaken of doorgeven van uw persoonsgegevens, tenzij in de volgende gevallen:

 • Bij de samenwerking met verwerkers die ons ondersteunen met o.a. hosting, mailing, enquêtes en marketing-initiatieven. Zij verwerken uw persoonsgegevens enkel via onze schriftelijke instructies en dit volgens een overeengekomen verwerkersovereenkomst.
 • Indien dit verplicht wordt door de wet.

Let’s App zal het nodige doen om uw persoonsgegevens waar mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken. Indien persoonsgegevens toch doorgegeven worden aan landen of organisaties buiten de EER, zal er steeds een passende waarborg voorzien worden.

3.6       Welke rechten heeft u als betrokkene?

Let’s App verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

Elke verzoek of aanvraag dient te gebeuren via hello@dexxter.be

3.6.1                Recht van inzage

U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is, kan u inzage verkrijgen van die gegevens. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat wij u op papier of digitaal bezorgen.

3.6.2                Recht om de persoonsgegevens te verbeteren

U heeft het recht om te vragen om uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze onjuist of niet volledig zijn.

3.6.3                Recht op beperking van de verwerking

U mag vragen om de verwerking te beperken wanneer bijvoorbeeld de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist.

3.6.4               Recht om de persoonsgegevens te wissen

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze bijvoorbeeld niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt.

3.6.5               Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

3.6.6               Recht op bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerkt worden, kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van directe marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in het kader van de professionele relatie.

U heeft bovendien het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking.

3.6.7               Een klacht indienen

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, kan u:

 • Een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.
 • Cookies

Let’s App maakt gebruik van cookies op haar website en in haar webapplicatie. In deze verklaring leest u meer over welke cookies dat zijn en hoe wij deze gebruiken.

4.1       Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein informatiebestand dat door de internetbrowser wordt opgeslagen om op een eenvoudige manier specifieke informatie over de internetgebruiker op zijn systeem bij te houden.

De informatie kan gegevens betreffende de gebruiker omvatten, zoals zijn IP-adres, inloggegevens, voorkeuren op een website zoals taalkeuze.

Er zijn verschillende soorten cookies die u kan onderscheiden op basis van hun doeleinden:

 • Essentiële cookies: noodzakelijk voor het functioneren van onze website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.
 • Niet-essentiële cookies: cookies voor functionele, analytische, statistische, sociale, doelgerichte of commerciële doeleinden. Hiervoor vragen wij eerst uw toestemming.

4.2       Cookies accepteren

Om onze website en webapplicatie optimaal te gebruiken, is het nodig dat u onze cookies accepteert. Dit kan makkelijk door uw toestemming te geven via de pop-up die u bovenaan onze website ziet verschijnen. U hebt uiteraard de keuze om daar niet op in te gaan of om cookies in de browser uit te schakelen. Houd er dan wel rekening mee dat sommige elementen van onze website en webapplicatie mogelijks niet optimaal zullen werken.

4.3       Een overzicht van onze cookies

4.3.1                Noodzakelijke cookies

– Taalvoorkeur

– Autorisatie

4.3.2                Analytische en statistische cookies

 • Google: Google Analystics cookies, gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen.
 • Bewaartermijn: maximaal twee jaar

5.3.4                Marketing cookies

 • Facebook: Facebook pixel die Facebookadvertenties optimaliseert.
 • Bewaartermijn: drie maanden

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds contact met ons opnemen via hello@dexxter.be

***