Community đŸ€Œ

Fiche 281.50 opstellen

SM

Hallo!

Ik vroeg me af of iemand mij een helder antwoord zou kunnen bieden op wanneer ik een fiche 281.50 moet opstellen? Klopt het dat ik dit moet opstellen voor alle niet BTW-plichtige Belgische ondernemingen en aan buitenlandse ondernemingen? Of zijn er nog ondernemingen die in aanmerking komen hiervoor?

En kan ik dit ook doen via Dexxter? Of misschien kan dit nog een tool zijn die kan worden ontwikkeld binnen Dexxter?

Alvast bedankt!

 • Hallo Senne,

  Giel van het Dexxter team hier!

  Gezien deze vraag eventjes blijft openstaan, deel ik alvast een artikel van onze partner “Mijn tips en advies”. Ik deel het hier even omdat het heel wat informatie geeft over wanneer je 281.50 fiches moet indienen, wanneer niet, wat moet er op staan, … Zoals gezegd, credits aan “Mijn tips en advies” voor dit artikel, ik copy-paste het hieronder:

  “”

  Fiscale fiches 281.50 uiterlijk op 29.06.2022 in te dienen!

  U moet ook dit jaar weer fiches 281.50 opmaken voor erelonen, commissies, vergoedingen, voordelen van alle aard, … die u in 2021 aan ‘derden’ betaald heeft. Voor wie moet u zo’n fiche opstellen? Voor wie niet? Wat is er nieuw dit jaar? En wat zijn de mogelijke sancties als u de fiches niet opmaakt?

  Wettelijke verplichting

  Voor wie moet u fiches 281.50 indienen?

  Commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die voor de verkrijgers al dan niet in BelgiĂ« belastbare beroepsinkomsten zijn, worden slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze verantwoord worden door individuele fiches en een samenvattende opgave die overgelegd worden in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt (art. 57, lid 1 WIB 92, zoals gewijzigd door de wet van 21.01.2022 houdende diverse fiscale bepalingen – BS 28.01.2022) .De fiches 281.50 moet u dus opmaken voor alle vergoedingen en voordelen van alle aard die uw vennootschap in kalenderjaar 2021 betaald heeft aan zelfstandige dienstverleners. Doet u dat niet, dan zijn die kosten bij u niet aftrekbaar.

  Voor wie moet u geen fiches 281.50 indienen?

  Vergoedingen ≀ ₏ 125. U moet geen fiche maken voor erelonen, commissies of andere verleende voordelen waarvan het totale bedrag of de totale waarde per verkrijger en per kalenderjaar niet hoger is dan € 125 exclusief btw (Comm. IB 57/64) .

  Regelmatige factuur.  De fiscus aanvaardt ook dat u geen fiche moet opmaken voor erelonen of commissies waarvoor u een regelmatige btw-factuur gekregen heeft van een vennootschap die onder de Belgische boekhoudwetgeving valt.

  Vrije beroepers. Sinds 1 november 2018 zijn vrije beroepers zonder vennootschap ook onderworpen aan de boekhoudwetgeving (art. III.82, §1, lid 1, 1° en art. I.1, 1° a WER) en moeten ze dus een btw-conforme factuur opstellen. Voor zulke erelonen moet u dus ook geen fiscale fiches opstellen.

  Let op!  Vrije beroepers die vrijgesteld zijn van btw (bv. dokters, kinesisten, verpleegkundigen, …), reiken in principe geen factuur uit met btw. Voor deze categorie moet de fiche 281.50 dus nog steeds uitgereikt worden.

  Belgische eenmanszaak. Gaat het om een Belgische eenmanszaak, dan moet u in principe altijd een fiche 281.50 opstellen wanneer die eenmanszaak een batenbehaler of een winstenbehaler is én u geen btw-conforme factuur ontvangen heeft.

  Relatiegeschenken. Heeft u in 2021 aan een bepaalde klant, leverancier of andere zakenpartner een relatiegeschenk gegeven van mĂ©Ă©r dan € 125 (inclusief btw), dan beschouwt de fiscus dit als een ‘voordeel alle aard’… U moet dan in principe een fiche 281.50 opmaken, waardoor de zakenrelatie erop belast wordt en het geschenk voor uw vennootschap voor 100% aftrekbaar wordt. Beter is om hem bv. uit te nodigen in een toprestaurant. U moet dan geen fiscale fiche opmaken en de kost is voor 69% aftrekbaar.

  Nieuwe regelgeving

  Verlichten van administratieve lasten

  Buitenlandse ondernemingen. Voor betalingen aan buitenlandse ondernemingen moest steeds een fiche opgemaakt worden (parl. vr. nr. 8, Wouters, 08.12.2014) . Buitenlandse ondernemingen zijn nl. niet onderworpen aan de Belgische Boekhoudwet. Om de administratieve lasten die gepaard gaan met deze fiscale meldingsplicht te verlichten, schaft de ‘Wet houdende diverse fiscale bepalingen’ (wet van 21.01.2022 houdende diverse fiscale bepalingen – BS 28.01.2022) de verplichting om fiches 281.50 in te dienen af, indien een factuur of een document in de plaats ervan daadwerkelijk uitgereikt is door een belastingplichtige die op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen + IJsland + Liechtenstein) gevestigd is. Deze regeling gaat in voor alle betalingen uitgevoerd vanaf 1 januari 2021.

  Mogelijkheid om per KB drempel van € 125 te verhogen tot maximaal € 1.000

  Deze nieuwe wet voorziet ook in de mogelijkheid voor de Koning om de drempel waarvoor geen fiches 281.50 ingediend moeten worden te verhogen met een maximum van € 1.000 per begunstigde per kalenderjaar (art. 57, lid 4 WIB 92, zoals ingevoerd door de wet van 21.01.2022 houdende diverse fiscale bepalingen – BS 28.01.2022) .

  Let op! Bij het opstellen van de eindredactie is echter nog geen Koninklijk Besluit gepubliceerd waardoor de drempel van € 125 momenteel nog steeds van toepassing is.

  Praktische tips

  Hoe indienen?

  De elektronische indiening van de fiches is sinds 2009 verplicht (net zoals voor de fiches 281.10) en gebeurt via het Belcotax-on-web-systeem (BOW) ( https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb ). Een uitzondering is enkel mogelijk als de schuldenaar van de inkomsten ‘niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen’ (art. 30, §2 KB/WIB 92) . Bij elektronische indiening van de fiches 281.50 via ‘Belcotax-on-web’ is de indiening van een 325.50 niet meer nodig. De Administratie distilleert automatisch de gegevens die ze voorheen putte uit een opgave 325, uit de ingediende fiches 281.50.

  Wat bij twijfel?

  Wanneer bij de betaling van een inkomen dat een beroepsinkomen of een divers inkomen (‘occasionele winst of baat’) zou kunnen zijn in hoofde van de verkrijger, verwacht de fiscus dat u steeds een fiche opmaakt indien u bij de betaling niet met zekerheid de kwalificatie van het inkomen kan vaststellen. Het is volgens de fiscus dan aan de verkrijger om uit te maken of het inkomen in zijn hoofde een beroepsinkomen dan wel een divers inkomen uitmaakt. Dat kan immers afhankelijk zijn van de concrete situatie van de verkrijger (bv. occasionele vs. regelmatige prestaties).

  Tegen wanneer?

  De fiches moeten per kalenderjaar opgemaakt worden, ook als uw vennootschap een boekjaar heeft dat niet met het kalenderjaar samenvalt. De fiches en samenvattende opgave moet u vóór 30 juni van het jaar na dat waarop deze documenten betrekking hebben, indienen bij de bevoegde dienst (art. 30, §3, KB/WIB 92; zie ook bericht van de FOD FinanciĂ«n – BS 12.06.2017) . Voor kalenderjaar 2021 is dat uiterlijk 29 juni 2022.

  Wat indien u geen fiche opmaakt?

  Geheim commissieloon

  De vergoedingen zijn dan niet aftrekbaar. Bovendien kan in de vennootschapsbelasting de fiscus deze vergoedingen onderwerpen aan de afzonderlijke aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB 92) . Die aanslag bedraagt sinds inkomstenjaar 2020 100% of 50% (in het geval de begunstigde onderworpen is aan de vennootschapsbelasting) en is niet meer aftrekbaar.

  Tip 1.  Indien u kunt aantonen dat de verkrijger de vergoedingen opgenomen heeft in zijn Belgische of buitenlandse (tijdig ingediende) privéaangifte (art. 219, lid 6 WIB 92) , dan is de aanslag geheim commissieloon niet verschuldigd en zijn deze kosten wel aftrekbaar.

  Tip 2.  De aanslag wordt niet toegepast als u de ontvanger van het ereloon ondubbelzinnig identificeert binnen de twee jaar en zes maanden vanaf 1 januari van het betreffende aanslagjaar (art. 219, lid 7 WIB 92) . De kosten zijn dan aftrekbaar voor zover u artikel 49 respecteert.

  Boetes

  Wanneer er een inbreuk gepleegd wordt op het indienen van om het even welke fiche, worden er bovendien systematisch administratieve boetes opgelegd, gaande van € 50 (voor een eerste overtreding) tot maximaal € 1.250 (art. 445 WIB 92) .

  U moet uiterlijk op 29 juni 2022 fiscale fiches 281.50 opstellen voor erelonen die uw vennootschap in 2021 betaalde waarvoor ze geen btw-factuur verkregen heeft. U moet echter geen fiche opmaken indien de totale waarde per verkrijger en per kalenderjaar hoogstens € 125 (exclusief btw) bedraagt. Voor betalingen vanaf 1 januari 2021 aan een op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte gevestigde onderneming vervalt de plicht voor het opmaken van een fiche 281.50 indien een factuur (of document in de plaats ervan) daadwerkelijk uitgereikt is. Voor relatiegeschenken waarvan de waarde meer dan € 125 (inclusief btw) bedraagt, bent u ook verplicht om een fiche op te stellen. Vergeet u de fiche op te maken, dan kan de fiscus administratieve boetes opleggen, de kosten verwerpen en een aanslag geheime commissielonen vestigen.

  “”

 • Bedankt voor dit antwoord! Ben ik dan correct als ik nu aanneem dat ik enkel deze fiches dien op te maken wanneer ik bijvoorbeeld een factuur heb ontvangen van een mede student-ondernemer die ook btw vrijgesteld is OF van buitenlandse onderneming die niet deel uit maakt van de Europese Economische Ruimte (bv. het Verenigd Koninkrijk)?

  Ik merk namelijk op dat ik momenteel bijzonder veel Fiches ontvang, vandaar dat ik vermoed dat mijn eenmanszaak en bijhorende facturen worden gezien als ‘geen btw conforme factuur’. Kan dit?

Delen

Stel je vraag aan de Dexxter-community met meer dan 10.000+ eenmanszaken & geverifieerde Dexxter-experts.

⚠ deze antwoorden zijn niet altijd geverifieerd.

Stel je vraag in de community

Stel je vraag aan de Dexxter-community met meer dan 10.000+ eenmanszaken & geverifieerde Dexxter-experts.

Pijl 1 - geel

Helaas! Onze community is momenteel enkel toegankelijk voor mensen die een proefperiode op Dexxter starten