Community 🤼

Algemene Voorwaarden

HS

Zou er misschien iemand de meest recente Algemene Voorwaarden hier nog eens willen zetten?

Ik heb ze per ongeluk gewist en vind ze hier nier meteen terug?

Alvast bedankt!!

 • Algemene Voorwaarden Dexxter?

  Die staan op de website! Helemaal onderaan. -> Hier is de link: https://dexxter.be/algemenevoorwaarden/

 • Ik denk dat je dit bedoelt, artikel 1heb ik bijgevoegd omdat ik bouwactiviteiten uitvoer aan 6%:

  1. 6% Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen.
  3. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht door de klant als aanvaard beschouwd.
  4. Alle facturen zijn contant betaalbaar.Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

   €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;

   €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

   €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

   Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie (artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

  5. Ingeval van betwisting zijn alleen de daartoe bevoegde rechtbanken van Gent bevoegd.
  6. Klachten moeten door de klant per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 8 dagen van factuurdatum.
  7. Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de verstrekker. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan de verkochte goederen en diensten over op de koper vanaf het ogenblik van levering.
  8. Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

Delen

Stel je vraag aan de Dexxter-community met meer dan 10.000+ eenmanszaken & geverifieerde Dexxter-experts.

⚠️ deze antwoorden zijn niet altijd geverifieerd.

Stel je vraag in de community

Stel je vraag aan de Dexxter-community met meer dan 10.000+ eenmanszaken & geverifieerde Dexxter-experts.

Pijl 1 - geel

Helaas! Onze community is momenteel enkel toegankelijk voor mensen die een proefperiode op Dexxter starten